W'FORD (JUNE 29 2013) GAME 1 - simon-sports-photos