KGF SOFTBALL - VOTH - LEAGUE TOURNY JUNE 9 - simon-sports-photos