KGF TOURN #1-DAY 2-CHAMPIONSHIP - simon-sports-photos